อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ประกาศราคากลาง 
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง  
     ประกาศราคากลางซ่อมรถดูดโคลน ตามโครงการติดตั้งซ่อมแซมดัดแปลงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ/รถกวาดถนน รถสุขาเคลื่อนที่/เครื่องจักรกลหนัก/รถดูดโคลน ฯลฯดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบบึงบ้านหาญ ชุมชน 2ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ำสายโชคอำนวย ชุมชน2ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามัคคีชัย ชุมชน4 ตำบลด่านขุนทด จำนวน 2 ช่วงดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางซ่อมรถดับเพลิง ตามโครงการติดตั้งซ่อมแซมดัดแปลงรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว เครื่องจักรกลหนักดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู เข้า-ออก ป้ายสถานที่ทิ้งขยะดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายถนนสายเมืองหาญ ชุมชนที่ 9ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเดินรอบบึงบ้านหาญ ชุมชนที่2 ตำบลด่านขุนทดดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำสายแดนเมือง ซอย3 ชุมชนที่ 1ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล2ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทดดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ เทศบาลตำบลด่านขุนทดดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายริมบึมบ้านหาญ(ช่วงถนนสายเจริญดี ถึง ถนนสายหัวบึง)ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลด่านขุนทด เด็กเล็กไม่เกิน 50 คน ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.ศพด.)แบบไม่ตอกเสาเข็มดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสายคลองระบายน้ำเสีย ทต.ด่านขุนทด จำนวน 15 ชุดดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางซ่อมรถ สปพร.ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิงดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บริเวณบึงบ้านหาญดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมน้ำพุ บริเวณบึงบ้านหาญดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสายโชคอำนวย(หน้าบ้นเจ๊หญิง)ชุมชนที่ 2ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการซ่อมฝาบ่อพัก ตระแกรงเหล็ก ซอยไชยณรงค์ ชุมชนที่ 3,โครงการซ่อมฝาบ่อพัก ตระแกรงเหล็กซอยร่วมมิตร ชุมชน3 และโครงการซ่อมฝาบ่อพัก ตระแกรงเหล็ก ซอยตลาดสินลา ชช.3ดาวน์โหลด
     สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายรองเมือง ช่วงที2 ชุมชนที่ 1 (บ้านพี่ไสว-บ่อพักเดิม)ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด
     โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเจริญสุขดาวน์โหลด
     โครงการวางท่อระบายน้ำขยายถนน คสล.สายหัวบึงดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายแดนเมือง 1 ช่วงที่ 2ดาวน์โหลด
     โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายคลองระบายน้ำเสีย ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด
     โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายคลองระบายน้ำเสียดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทดดาวน์โหลด
     โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายดาวน์โหลด
     โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน คสล.สายเมืองหาญ ช่วงสุดท้ายดาวน์โหลด
     โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน สายใหม่ไทยเจริญ ชุมชนที่ 10ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญสุข ซอย1 ชุมชนที่ 5ดาวน์โหลด
     โครงการจัดทำชั้นเก็บเอกสารติดถาวร (Build in)ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองระบายน้ำเสีย ช่วงที่ 2ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองระบายน้ำเสีย ช่วงที่1ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำสายประชาสุขสันต์ ซอย2ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายแจ่มดาวน์โหลด
     โครงการวางท่อระบายน้ำสายสามัคคี 1-2 (ป่ายูคา)ดาวน์โหลด
     โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างขยายถนน คสล.สายสามัคคีชัย กัลยาณมิตรดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายทวีทรัพย์ ซอย2 ช่วงสุดท้ายดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์ดาวน์โหลด
 

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 223,129

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Email : admin@dankhuntodcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.