ประวัติ อบต.

เทศบาลตำบลด่านขุนทด เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลด่านขุนทด เดิมเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า “สุขาภิบาลด่านขุนทด” ซึ่งจัดขึ้นตามประการกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 37 เล่ม 73 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2499 โดยยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในตำบลด่านขุนทดขึ้นเป็นสุขาภิบาลด่านขุนทด ต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศ ในราชกิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลให้ สุขาภิบาลด่านขุนทด เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลด่านขุนทด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบันเทศบาลตำบลด่านขุนทด ตั้งอยู่ชั้น 2 ของอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด

    วันที่ 24 กันยายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลด่านขุนทด ในท้องที่บางส่วนของตำบลด่านขุนทด
    วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้มีการยกฐานะจากสุขาภิบาลด่านขุนทด เป็นเทศบาลตำบลด่านขุนทด